Flyktinghjälp.se

معلومات در بارهء انجمن کمک به پناهندگان:

مرام اصلی انجمن پشتیبانی از پناهندگانی بی سرنوشت در سویدن میباشد. فعالیت های ما کاملاً مستقل و بی طرفانه میباشد، و میخواهیم کمک به مردم آسیب‌دیده و بی بضاعت که رنج و درد زیاد دارند. این انجمن هیچ نوع وابستگی به کدام گروه سیاسی و یا کدام ارگان مذهبی ندارد.

دیدگاه ما خوش آمدید با آغوش باز و با قلب پاک به همه میباشد. ما خواهان یک جامعهء باثبات و پایدار میباشیم. جامعه‌ای که همه بتواند یک شروع بهتر در زندگی نو خود داشته باشند.

هدف ما جمع آوری و توضیح لباس از طریق صفحات اجتماعی و همچنان توسعه دادن دیدگاه و مرام انجمن میباشد.

اگر میخواهید در بارهء مابیشتر بدانید، دریغ نورزیده و با ما در ارتباط شوید.